Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ POKRAČOVÁNÍ 1

8. 9. 2017

4. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Zákonný zástupce má právo se rozhodnout, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce.
 • Zápis je oznámen s dostatečným předstihem na místech obvyklých (webový portál školy, nástěnky v průchozích prostorách Mš,vývěska).
 • Zákonný zástupce podává žádost s těmito náležitostmi:

Jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Poznámka: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.   Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.
   O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Informace o přijetí jsou zveřejněny vyvěšením na úřední desce.

   Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 2 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti dvouleté je možno přijmout dle kapacitních možností školy.

   Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo evidenčním listě.

   K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

   Do MŠ mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

   Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení.

 Ukončení docházky dítěte do MŠ

   Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (nedodržuje školní řád).

   V průběhu roku může zákonný zástupce ukončit docházku z osobních důvodů. Zástupce dítěte podá písemnou žádost „Žádost o ukončení předškolního vzdělávání. “

5. Platby v MŠ

5.1 Úplata za předškolní vzdělávání
   Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena v MŠ. Podle novelizovaného ustanovení § 123 odst. 2 ŠZ se dítěti (bez zdravotního postižení) poskytuje předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bezúplatně do konce docházky. Ředitelka může prominout úhradu úplaty za vzdělávání po předložení Potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze.

5.2 Úplata za školní stravování dětí
   Výše stravného je stanovena vedoucí stravování dle platné vyhlášky a je zveřejněna na nástěnce v šatně.

5.3 Způsob platby
   Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).
Platba stravného probíhá od 1. 10. 2017 bezhotovostním převodem na účet školy, úplata za předškolní vzdělávání v hotovosti poslední den v měsíci na následující měsíc.

 

6.  Evidence dítěte (školní matrika)

   Podkladem pro vedení školní matriky slouží vyplněný Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře, který do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ nejdéle do 30. 6. před zahájením docházky do MŠ po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

   Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

7. Povinné předškolní vzdělávání (obecné informace, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí)

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

7.1 Možnosti povinného předškolního vzdělávání (mimo běžné denní docházky)

 • a) formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ
 • b) v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 •  

7.2 Podmínky individuálního vzdělávání

 

- zákonný zástupce je povinen oznámit mateřské škole rozhodnutí o individuálním vzdělávání a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

 

7.3 Způsob a termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů- platí pouze pro děti, které se budou individuálně vzdělávat a nebudou každodenně navštěvovat MŠ

 

Úroveň osvojování očekávaných výstupů bude zjišťována formou dopolední návštěvy dítěte přímo v procesu výchovně- vzdělávacích činností v kolektivu ostatních dětí ve třídě.

Termín uskutečnění proběhne posední týden v listopadu, první týden v prosinci. Upřesnění konkrétního dne a hodiny proběhne mezi ředitelkou školy a zákonnými zástupci- písemnou formou první týden v měsíci listopadu.

 

   Mateřská škola zajistí předání informací ohledně zjištění očekávaných výstupů- např. ŠVP PV, TVP PV, Desatero pro rodiče předškolního věku,…

 

  Mateřská škola se zákonnými zástupci dohodne způsob, termíny, včetně náhradních termínů, kdy dojde k ověření očekávaných výstupů. Pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem v řádném termínu, ředitel školy ukončí individuální vzdělávání a dítě bude plnit povinnou předškolní docházku ve formě denního docházení.

 

7.4 Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:

Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání zákonného zástupce proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek. Dítě již následně nelze individuálně vzdělávat. Dítě musí dle stanoviska MŠMT zahájit povinnou, pravidelnou, denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy.

 

7.5 Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

Může probíhat pouze ve škole, která získala povolení MŠMT o možnosti plnění povinné školní docházky.

 

7.6 Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech:

 • - 4 souvislé, hodiny denně,
 • - počátek povinné doby je stanoven od 8:00 hodin ráno.

 

7.7 Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání neúčasti ve vzdělávání

     Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Zákonný zástupce je povinen zapsat nepřítomnost do omluvného listu.

 

 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.