Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD - POKRAČOVÁNÍ 2

8. 9. 2017

8. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

   Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
   Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
   Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

   Pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

9. Provoz a vnitřní režim školy

   Základní informace o provozu a vnitřním režimu školy jsou zákonným zástupcům předány na úvodních informativních schůzkách v měsíci září. Dle aktuální potřeby jsou další schůzky svolány v průběhu roku.

 

9.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Režim dne:

6.30 –   8.30     příchod dětí do MŠ

 8.30 –   9.00     individuální svačiny

6.30  –   9.00     hry dle vlastní volby dětí + řízené činnosti z oblasti tělesné, jazykové,

                          pracovní, výtvarné, hudební, literární, dopravní a činnosti na vytváření                          

                          mravního cítění

9.00  –   9.15     činnosti na upevnění tělesné zdatnosti

 

9.15 -     9.30     KOMUNIKÁČEK

9.30 –   9.50    příprava na pobyt venku / na vycházku si děti oblékají oblečení, ve kterém            

                        přijdou ráno do MŠ nebo tzv. „pracovní oblečení“ pro pobyt v přírodě, které 

                        mají  připravené v označené tašce v šatně/

 

9.50 –  11.45     pobyt venku

11.45 – 12.15   převlékání po pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena vč. čistění zubů

12.00 – 12.30    odchod dětí, které v MŠ neodpočívají

12.15 – 12.30    příprava na odpočinek dětí

12.30 – 14.15    odpočinek dětí na lehátku 

14.15 – 14.30    hygiena, svačina

14.30 – 15.30    odpolední zábavné činnosti


   Režim dne je volný, flexibilní, didakticky cílené individuální, skupinové, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce či individuální relaxace, je jim to umožněno.


   Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, náledí nebo teploty pod  – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě. Vysoké letní teploty jsou důvodem pro setrvání v budově MŠ.

   Po obědě je vymezena doba na odpočinek, spánek. Odpočinek je součástí režimu dne. Všechny děti po obědě relaxují při poslechu pohádky, jsou respektovány jejich biologické potřeby, mohou jen odpočívat, do spánku nejsou nuceny.

   Před zápisem do MŠ mají dle zájmu zákonní zástupci možnost se svým dítětem navštívit MŠ, zařízení si prohlédnout a na vše potřebné se informovat ještě před podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání.

   Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí. Základní režim může být upraven v případě pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky 461 741 811

10.  Organizace stravování dětí

   Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Pítka jsou umístěna ve třídě a na zahradě MŠ.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd do vlastních nádob pouze první den nemoci dítěte do 11.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.
Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky do 14:45 hod.
Podávání přesnídávky a svačiny: 08.30 – 09.00 hod., 14:30 – 14:45 hod.
Podávání obědů: 11.40 – 12.15 hod.

STANOVENÁ KRITERIA PRO PLATBU STAVNÉHO     PŘEPOČET (koeficient 1,6)

 

děti 3 – 6 let: přesnídávka 6,- Kč – 9,- Kč                                     5 x 1,6 = 8,-........... 8,- Kč

                        oběd       14,- Kč – 25,- Kč                                12,50 x 1,6 = 20,-..... 20,- Kč

                      svačina         6,- Kč – 9,- Kč                                         5 x 1,6 = 8….....  8,- Kč

 

 

děti 7 – 10 let : přesnídávka   7,- Kč – 12,- Kč                      6,20 x 1,60 = 9,90..........9,90,- Kč

                          oběd             16,- Kč – 32,- Kč                      15,60 x 1,6 =  25,-..........  25,- Kč

                         svačina            6,- Kč – 10,- Kč                      6,20 x 1,6 = 9,90 ..........9,90,- Kč

NOVĚ STANOVENA VÝŠE POPLATKŮ

 

děti 3 –   6 let: 36,- Kč

děti 7 – 10 let: 45,- Kč

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA NEZAJIŠŤUJE DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

11. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy, předávání dětí zákonným zástupcům, omlouvání nepřítomnosti dětí

   Rodiče jsou povinni děti přivádět a vyzvedávat ve třídě, osobně je předat pracovnici, a pokud je třeba, informovat o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. V šatně nejsou děti rodiči ponechány bez dozoru při příchodu ani odchodu.

   Rodiče mají právo a zároveň povinnost vykonávat rodičovskou odpovědnost (§ 865 OZ), tj. i předávat a vyzvedávat dítě z MŠ, ať jsou či nejsou sezdáni, nežijí spolu, a i když je dítě svěřeno do péče jednoho z nich.

   Děti z MŠ vyzvedávají zákonní zástupci a osoby jimi písemně pověřené.

   Zákonní zástupci v době určené pro příchod a odchod dětí využijí elektronického vrátného, hlasitě nahlásí jméno své a jméno dítěte.

   Do budovy nevpouští jiné osoby, každá příchozí osoba se ohlašuje samostatně. Cizím osobám umožňuje vstup do budovy zaměstnanec školy, ověří účel a identitu, následně ji v areálu školy doprovází.

 Po vyzvednutí dítěte zákonný zástupce a osoba písemně pověřená s dítětem v MŠ déle nesetrvává. Bezodkladně opouští areál MŠ.

   Pokud nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby, je povinen příslušný pedagogický pracovník kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat Orgán sociálně- právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb. O Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

   Pedagogický pracovník nesmí opustit s dítětem prostory školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
   Zákonní zástupci jsou povinni uhradit vzniklou škodu (přespočetné hodiny pedagogického pracovníka), dále je MŠ povinna informovat zákonné zástupce, že došlo k "narušení provozu školy."

 

 

11.  Mimořádné akce školy

   MŠ informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích a výletech pořádaných MŠ písemným sdělením na nástěnkách (doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat vyvěšené informace v hale MŠ), dále na webových stránkách školy, případně ústním sdělením pedagogickým pracovníkem. V tyto dny se může provozní doba lišit od běžného provozu MŠ.

 Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.
   V případě, že nebude zákonný zástupce souhlasit s akcí mateřské školy, jejíž součástí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, oznámí písemně neúčast dítěte na této akci.

12.  Přerušení nebo omezení provozu MŠ

   Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci, srpnu (zpravidla na 6 týdnů) a prosinci v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem.
   Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

  Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci, srpnu a prosinci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

13. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí13

13.1 Školní preventivní program pro MŠ Trpín

Mateřská škola se řídí "ŠKOLNÍM PREVNTIVNÍM PROGRAMEM PRO MŠ TRPÍN"

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, Č j.: MSMT-1981/2015-1

13.2 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

   Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace (poučení dětí) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
   Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. V případě pochybností ověří pedagogický pracovník identitu vyzvedávajícího.

   Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti a požární ochrany.

   Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru, přičemž je možnost poskytnout dítěti potřebnou intimitu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy či jiným zletilým zaměstnancem školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen (§6 odst. 6vyhlášky č.263/2007Sb).

  Zvýšená pozornost je věnována činnostem pracovním (používání nástrojů – nůžky, nože, kladívka, atd.) a tělovýchovným (používání náčiní a nářadí – lavička atd.) Činnosti probíhají výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy.

   Před veškerými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy, ve venkovních prostorách areálu mateřské školy kontrolují pedagogové, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, řídí se provozními řády provozů, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují v rámci svých možností jeho funkčnost a bezpečnost.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí, do výšek atd.

  Je zakázáno do MŠ nosit a dětem podávat léky. Výjimečné případy jsou řešeny v součinnosti s ošetřujícím lékařem a individuálně s ředitelkou školy a to písemnou formou.

   V rámci zamezení výskytu a šíření infekčního a parazitárního onemocnění mají rodiče povinnost tuto skutečnost ohlásit škole a po vyléčení přijímáme potvrzení od lékaře, jako záruku zdraví dítěte. Škola zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, z kolektivu a bezodkladně informuje zákonného zástupce. Do jeho příchodu zajistí dohled pedagogem školy či jiným zletilým zaměstnancem školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

13.3 Školní úraz

   Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Od vstupu dětí do prostor školy až do jejich odchodu.

   Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích atd.

   Zákonní zástupci jsou bezodkladně o úrazu vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů (umístěna v ředitelně školy) a to do 24hod.od vzniku úrazu.

   Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte. Doprovod dítěte k lékaři je zajišťován nejlépe po domluvě se zákonným zástupcem a to mateřskou školou nebo zákonným zástupcem či pověřenou osobou.

   Ředitel školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. O uložení prostředků 1. pomoci jsou informováni všichni zaměstnanci.

 Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

   Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

13.4 Podmínky bezpečnosti při činnostech konaných mimo školu

   K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 
   Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
    Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní nebezpečné předměty po cestě i při hrách a upozorní na možné nebezpečí, kterým je nutno se vyvarovat.
   Na dětském hřišti za školou kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, řídí se provozními řády provozů, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití průlezek kontrolují v rámci svých možností jejich funkčnost a bezpečnost.

   V případě akcí, které jsou lektorovány externími pracovníky, provádějí pracovníci MŠ nepřetržitý dohled.

   Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

 

13.5 Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví

   Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (jako nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

   Dbáme na to, aby děti nenosily nebezpečné ozdoby a spony do vlasů, ozdoby rukou a na oděvech, nebezpečné hračky a předměty.

   V celém areálu v průběhu vzdělávání a školních akcí platí výslovný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a omamných látek.

13.6 Podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi nesouvisejícími se vzdělávacím procesem

   Mobily, cennosti, jízdní kola, atd. je v areálu školy nutno zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoli zranění, úrazu či poškození cizího majetku. Veškerou zodpovědnost nese majitel předmětného objektu.

13.7 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

   Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

   Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a provozními pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

13.8 Medikamenty a první pomoc v MŠ

 • Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.)!!!

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. 

Učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného onemocnění.

 • Mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním možnost medikace, tuto službu zajišťuje pedagogický pracovník s adekvátním vzděláním v oblasti zdravotnických služeb.
 • Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinen podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v Mš. Na základě podané žádosti ředitelka školy posoudí podmínky Mš, zda je mateřská škola schopna dostát všech definovaných požadavků zákonného zástupce.
 • Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky, apod.). V případě úrazu dítěte ošetří dítě učitelka MŠ v případě vážného úrazu je volána Zdravotnická záchranná služba.

      Mateřská škola odpovídá za škodu vzniklou dítěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

 • Učitelka má právo žádat po zákonném zástupci potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte, zejména v případě podezření na infekční onemocnění a to v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí.
 • Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ.
 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečím injekčních setů ve svém okolí, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupem při likvidaci injekčních setů na školní zahradě a v blízkosti jejího okolí.
 • V celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školní zahrada) je zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret. Požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.).
 • Prosíme, zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a přilehlých pozemků školy (školní zahrada). Do MŠ je zakázán vstup se zvířaty.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelem/učitelkou a mezi učitelem/učitelkou a zákonnými zástupci dětí.

 

 

14. Podmínky zacházení s majetkem školy

   Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pracovníci školy i zákonní zástupci (i osoby pověřené) na to, aby nedocházel k poškozování majetek školy. Podmínky odpovědnosti za vzniklou škodu jsou řešeny aktuálními legislativními předpisy.

15.  Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ČZ), ze dne 19. března 2015. Účinnost od 1. 9. 2016.

Problematika podpůrných opatření:

 • Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.
 • Novela zakotvuje právo dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Přitom zásada bezplatnosti podpůrných opatření se chápe jako zásada všeobecná a vztahuje se na školy a školská zařízení všech zřizovatelů.
 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení.
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.
 • Škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonnými zástupci dítěte nebo žáka, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.
 • Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně, zpracuje škola Plán pedagogické podpory.
 • Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte (žáka) a speciálních vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu.
 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.
 • Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.
 • Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte (žáka) u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení

Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, je škola povinna postupovat škola podle jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o §10 odst. 4zákona č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

   Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webu školy.
Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem o jeho vydání a obsahu a povinnosti jej dodržovat informováni na poradách s vedením školy. Zákonní zástupci jsou prokazatelně seznámeni vyvěšením v budově a na webu mateřské školy. Po prokazatelném seznámení se školním řádem jsou všichni účastníci povinni jej dodržovat.
 
   S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.
  Školní řád platí do odvolání.

     Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě spolu s ředitelem školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trpíně 1. 9. 2017                                                      -------------------------------------------

                                                                                             Mgr. Alena Tichá, ředitelka školy