Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD - ÚVOD

8. 9. 2017

Školní řád mateřské školy a vnitřní řád školní jídelny


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

MATEŘSKÁ ŠKOLA TRPÍN

Adresa: Trpín121, 569 74

Právní norma: příspěvková organizace

Součástí školy je školní jídelna
IČO: 70992967
Telefon: 461741811
E-mail:
mstrpin@seznam.cz

Web: www.mstrpin.estranky.cz

 Ředitelka školy: Mgr. Alena Tichá  

 

1. Vydání a závaznost školního řádu

     Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vydává ředitelka školy tento školní řád.
     Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí prokazatelným způsobem. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí- tímto je pro účastníky vzdělávání školní řád závazným dokumentem.

2. Cíle předškolního vzdělávání

     Cíle předškolního vzdělávání jsou pro naši MŠ zpracovány ve školním vzdělávacím programu nazvaném "Putujeme světem s kamarády. " Tento dokument je zpřístupněn v šatně MŠ.

 

 

 

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

- Práva dětí zaručuje "Listina lidských práv a svobod" a "Úmluva o právech dítěte. "
- Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném MŠ zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.
- Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
- Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.
- Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
- Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
- Dítě má právo při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).
- Dítě individuálně integrované má právo na vytvoření podmínek vedoucích k jeho všestrannému rozvoji.

3.2 Povinnosti dítěte odpovídající jeho věku a možnostem

Naše mateřská škola děti vede k povinnostem:

 • Dodržovat stanovená a společně domluvená pravidla soužití v MŠ,
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,
 • šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a nepoškozovat další majetek školy,
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
 • dodržovat osobní hygienu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy své přání či potřebu,
 • oznamovat učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnění pokynů zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

3.3 Práva zákonných zástupců

- Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
- Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
- Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
- Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu MŠ, zaměstnancům školy.
- Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
- Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
- Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
Ve vstupní hale školy byla instalována schránka na připomínky zákonných zástupců. Sjednat si schůzku s vedením školy je možné kdykoli na telefonu 461741811 nebo na emailu školy.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

- Zákonní zástupci mají povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
- Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, jsou odpovědni za to, že přivádějí dítě zdravé, čistě a vhodně upravené.
- Zákonní zástupci mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
- Zákonní zástupci jsou povinni poskytnout součinnost (konzultace s pedagogem, návštěva poradenského zařízení, pediatra, atd.) při řešení problémů vzniklých změnou zdravotní způsobilosti nebo jinými závažnými skutečnostmi (např. fyzické útoky, nedodržování základní hygieny, psychické problémy, atd.)- rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dětí ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
- Zákonní zástupci mají povinnost ihned oznámit infekční či parazitické onemocnění dítěte a zajistit, aby se po prodělaném onemocnění dítě do kolektivu vracelo ve stavu, kdy nehrozí přenos na ostatní účastníky vzdělávání.
- Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,…), údaje pro vedení školní matriky.
- Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.

- Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě, které dovrší k 31. 8. věku pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

3.5 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí, žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné činnosti,
 4. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Pedagogický pracovník je povinen:

 1. vykonávat svou pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 5. ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 6. poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezle smyetilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.