Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. část (ident. údaje,charakt. školy,podmínky vzdělávání)

4. 10. 2017

„Nad zlato dražší klenot je dítě, ale nad sklo křehčí.

                              Snadno se mu může ublížit a škoda odtud nesmírná.“

 

                                                                                            J. A. Komenský

 

 

 

1. Identifikační údaje školy

 

Název školního vzdělávacího programu: Putování světem s kamarády

 

Název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA TRPÍN

                        příspěvková organizace

 

Adresa: Trpín 121, 569 74

 

Ředitelka školy: Mgr. Alena Tichá

 

Kontakty:

IČO : 70992967

tel. 461 741 811

 

Zřizovatel: Obec Trpín

 

Nadřízený orgán: KÚ Pardubice

 

Platnost ŠVP:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2021

 

Jména koordinátorek:

Mgr. Alena Tichá – ředitelka školy

Bc. Světlana Ondrová - učitelka

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

  Mateřská škola v Trpíně organizuje vzdělání pro děti ve věku 2 – 6 /popř. 7/ let. Mateřská škola je jednotřídní, tzn., že třída je věkově heterogenní. Kapacitně je určena pro 25 dětí.

   Mateřská škola v Trpíně byla zkolaudována v roce 1974 a po celou dobu tato budova slouží původnímu účelu. Prostory mateřské školy jsou v jednom podlaží, je tedy využitelná pro děti v celém rozsahu, při zachování bezpečnosti dětí i zaměstnanců. V pozdějších letech byly v nadstavbě přistaveny dva soukromé byty, které mají vlastní vchod. Budova je vystavěna v krajové tiché části obce, v blízkosti přírody.

   K budově náleží zrekonstruovaná zahrada s dětským hřištěm, která je mateřskou školou plně využívána. Do prostor zahrady lze vstupovat bránou z pravé strany či přímo dveřmi na terasu ze třídy mateřské školy. Ke škole nevede frekventovaná ulice, je snížené riziko nebezpečí a hluku. Školní vzdělávací program Mateřské školy Trpín je vytvořen právě s přihlédnutím na umístění budovy nedaleko samotné přírody. Škola spolupracuje s různými organizacemi v obci, které jsou prostředkem k realizaci vzdělávacího obsahu. Účastní se s kulturním programem různých akcí, kterým děti poděkují za sponzorské dary a spolupráci.

    Do mateřské školy se vchází vstupní chodbičkou, za níž je hala, která je společná pro vstup do kanceláře, ředitelny, třídy, samostatného WC pro personál nebo do šatny dětí. Ze šatny je přímý vstup na dětské WC a dále pak do umývárny se sprchovým koutem. Herna je největší místností v celé budově, patří k ní i sklad lůžkovin. Z herny je možný vstup na terasu, která je za příznivého počasí využívána k hrám a cvičení dětí. Herna je spojena se školní kuchyní výdejními okénky. Školní kuchyň a sklad potravin má vlastní vchod.

 

 

3. Podmínky vzdělávání

 

3.1. Věcné podmínky

- budova je vystavěna tak, aby odpovídala kapacitě 25 dětí, která nesmí být přesahována,

- je tedy pro 25 dětí dostatečně velká a uspořádána tak, aby po stránce volného pohybu dětí a bezpečnosti vyhovovala potřebám mateřské školy

- třída je rozčleněna na několik hracích koutků, kde mají děti možnost výběru aktivit (kuchyňka, kadeřnice, sportovní část, koberec k hrám, čtenářský koutek, výtvarný a pracovní koutek)

- všechny hračky a pomůcky jsou umístěny v co možná nejlepším dosahu dětí, děti přesně ví, co se kde nachází, snažíme se o permanentní upevňování jejich bezpečného užívání, posléze ukládání pro lepší orientaci a manipulaci, která je šetrná

- dětský nábytek je zde pouze v takové míře, aby nezasahoval a neomezoval děti v pohybu, převládají otevřené a dětem dostupné vestavěné prostory s hračkami, police na knížky a dětský nábytek (kuchyňka, kadeřnice, tabule pro volné kreslení). Do jídelní části byly zakoupeny nové, kulaté stolečky a židličky, které mají rozdílné parametry dle věku dětí a krom stolování jsou určeny pro další aktivity (kreslení, tvoření, hra),

- sportovní náčiní je umístěno ve výklenku ve zdi, děti je mohou kdykoliv využívat

- sklad lůžkovin je opatřen novým skladovacím nábytkem, lehátka i lůžkoviny jsou hygienicky uloženy odděleně, označeny značkou jednotlivých dětí, byla zakoupena lehátka nová včetně prostěradel a povlečení

- prostory umývárny a toalet jsou nově, kompletně zrekonstruovány

- toalety jsou odděleny novými barevnými přepážkami, na každé z nich je připevněn držák s toaletním papírem

- umyvadla jsou vybavena nádobami s tekutými mýdly, každé dítě má svůj ručník a poličku na kelímek s pastou a zubním kartáčkem

- snažíme se o to, aby veškeré vybavení odpovídalo hygienickým, bezpečnostním i estetickým požadavkům

- snažíme se o průběžné doplňování hraček, odstraňování nefunkčních či potencionálně nebezpečných hraček, děti podávají návrhy na zlepšení sortimentu hraček

- množství a kvalitu pomůcek mají v kompetenci učitelky, které pečlivě zvažují a plánují jejich obnovování a doplňování a zároveň se snaží o co neefektivnější využívání

- všechny výrobky a výkresy si děti „vystavují“ v šatně a hale budovy, kde si je mohou prohlížet rodiče a známí, zároveň nám vytváří pozitivní a estetické prostředí

- u mateřské školy je nově zrekonstruované hřiště, které je spravováno obci, ale plně využíváno mateřskou školou

- herní prvky jsou umístěné na umělém trávníku, splňují bezpečnostní předpisy a jsou určeny pro děti předškolního věku

- našim cílem je zajistit bezpečnost a hygienické normy ve všech prostorách a to v souladu s právními předpisy, které jsou platné a týkají se vzdělávaní dětí předškolního věku

- snažíme se o permanentní dovybavování hračkami a didaktickými pomůckami

- koupili jsme velkou knihovnu, kam mají děti celodenně přístup

- termín dovybavení ribstoly a hrazdičkou jsme museli, posunou díky prostorové nedostatečnosti třídy

- logopedický koutek je vybaven NOTEBOOKEM s výukovými programy a logopedickými pomůckami společně s logopedickým zrcadlem

 

Plán zlepšování kvality věcných podmínek:

  • KLOKANŮV KUFŘÍK – soubor logopedických pomůcek
  • KLOKANOVY KAPSY – soubor cvičení na jednotlivé oblasti rozvoje

 

 

 

 

3.2 Životospráva

- snažíme se o to, aby byla dětem podávána plnohodnotná strava, která je rozdělena do tří jídel, mezi kterými není větší interval jak 3 hodiny

- pestrost stravy je pravidelně kontrolována a vyhodnocována ředitelkou školy s přihlédnutím na požadavky dětí, zaměstnanců i rodičů

- zdravá technologie a hygiena přípravy je permanentně monitorována ředitelkou školy

- v průběhu celého dne se mají možnost děti napít, várnice s nápoji je umístěna tak, aby si děti mohly samy kdykoliv a jakékoliv množství nápoje nalít, na výběr mají ze dvou druhů nápojů

- tak jako nápoje i jídlo si děti samostatně vybírají, určují si množství (nalévají si polévku, u okýnka sdělí paní kuchařce svou představu o porci a skladbě jídla, při svačince si volí množství pečiva, dle libosti určují množství zeleniny a ovoce)

- zásadně děti do jídla nenutíme, ale motivujeme

- snažíme se o dodržování rámcového denního řádu školy, ten se snažíme vnitře diferencovat tak, abychom mohly zařadit aktivity, které nejsou celoročně pravidelné (plavecký výcvik, různé kulturní akce, výlety)

- snažíme se o to, aby byl každý den přesně dodržen pobyt venku (po domluvě s rodiči nechodíme ven při deštivém počasí a velkých mrazech)

- pobyt venku ve velké míře realizujeme v přírodě nebo na zahradě, kde mají děti velký prostor k pohybu

- i v prostorách školy se děti mohou pohybovat volně

- snažíme se o uspokojení individuálních potřeb jednotlivých dětí jak v oblasti aktivit, tak v oblasti spánku a odpočinku (naše děti nemusí spát, pouze odpočívají, poslouchají pohádky, písničky či vyprávění paní učitelky)

- hlavním cílem všech zaměstnanců je chovat se dle zásad zdravého životního stylu a jít tak příkladem všem dětem (pitný režim, nevybíravost v jídle, zákaz kouření ve všech prostorách MŠ)

 

3.3 Psychosociální podmínky

- našim největším úsilím je vytvořit prostředí, kde bychom se všichni cítili dobře, bezpečně a rádi bychom se sem každodenně vraceli

- pro nově příchozí máme připravený adaptační program, kdy se rodiče mohou účastnit vzdělávacího procesu v průběhu celého dne

- naší snahou je motivovat i rodiče dětí, které chodí do školky déle k návštěvám v průběhu dne, aby mohly přispět svými podněty k zefektivňování vzdělávání jejich dětí

- všichni zaměstnanci usilují o to, aby byli v co největší míře přirození, nenásilní a citliví, aby se podíleli na vytváření pozitivního školního klima

- všichni respektujeme přirozené potřeby dítěte

- snažíme se vymýtit spěch

- ke všem dětem se chováme rovnocenně

- snažíme se o to, aby děti samy pochopily, že je nutné dodržovat pravidla, která je ovšem neomezují ve volnosti, ale naopak zlepšují soužití s ostatními

- snažíme se o to, podávat dětem srozumitelné a jasné pokyny

- usilujeme o to, aby se dětem ve školce líbilo, aby samostatně vyjadřovaly náměty pro zlepšení

- naší snahou je co nejefektivnější způsob vedení dětí (jsme podporující, empatické, vstřícné)

- nemanipulujeme s dětmi ani nepodporujeme nezdravou soutěživost

- nabízíme dětem mnoho aktivit v průběhu dne, kdy se mohou uplatnit, vyslovit názor, diskutovat a to v mezích mentality předškolního dítěte

- vzdělávací nabídku tvoříme vždy tak, aby byla dítěti srozumitelná, blízká a užitečná

- v naší škole jsou děti podporovány, oceňovány, snažíme se o to, aby se osamostatňovaly jak v činnostech, tak v komunikaci a projevech

- chválíme účelně, ne podle šablony!!!

- snažíme se o prohlubování vztahů nejen mezi pedagogy a dětmi, ale i mezi všemi zaměstnanci a v neposlední řadě i mezi provozními zaměstnanci a dětmi

- zaměřujeme se a monitorujeme vztahy dětí ve třídě, šikana u nás nemá šanci J

 

3.4 Organizace

- snažíme se o co největší pružnost denního řádu, tak aby byly uspokojeny aktuální potřeby dítěte

- režim dne je postaven tak, aby rodiče mohli přivádět děti do MŠ tak, jak jim to nejlépe vyhovuje a to v době od 6.30 hod. do 8.30 hod. Mezi 8.30 hod. a 9.00 hod. se mohou děti podle svého uvážení nasvačit, čas od 9.45 hod. do 11.45 hod. je vyhrazen pobytu venku, po obědě a vyčistění zubů se děti ukládají k odpočinku na lehátku. Děti poslouchají pohádky, které jim čte paní učitelka. V 14.15 hod. děti vstávají a po odpolední svačině si hrají nebo spolupracují s paní učitelkou až do příchodu rodičů. Režim dne je nastaven tak, aby se střídaly klidné a rušnější činnosti a aby měly děti dostatek prostoru pro hru i zájmové činnosti a aby měly možnost volby činností.

- každý den cvičíme zdravotně pohybové cviky a pohybovou chvilku doprovázenou říkadlem

- každý den máme tkz. KOMUNIKÁČEK, kde se děti věnují rozvoji komunikační schopnosti

- během školního roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (plavecký výcvik, výlety, návštěvy základní školy Olešnice, mateřské školy Bystré, výletů, divadel, kin, akcí v Tylově domě v Poličce, návštěv hasičů, exkurse do obchodu, ZD, pošty nebo OÚ Trpín, spolupráce s Ekocentrem Skřítek, Pasíčka, návštěv mateřského centra Hastrmánek, besídek a kulturních akcí v obci)

- snahou učitelek je vytvořit potřebné zázemí

- učitelky se plně věnují dětem!

- pro vstup dětí do školy máme vytvořený adaptační režim (přítomnost rodičů)

- snažíme se o to, aby spontánní činnosti vždy převyšovaly řízené činnosti

- děti mají možnost si co nejvíce hrát, hru dokončit nebo v ní později pokračovat

- snažíme se zařazovat experimenty, aby byly děti podněcovány k aktivitě

- vytváříme dětem prostor k výběru činnosti, která se jim líbí, která je zajímá, fascinuje

- každé dítě má možnost soukromí, ve třídě je množství koutků kde se mohou uchýlit

- snažíme se plánovat činnosti tak, aby kopírovaly zájmy a potřeby dětí

- učitelky usilují o co nejvhodněji zvolené materiální podmínky potřebné pro každou činnost zvlášť

- vzhledem k tomu, že jsme jednotřídka a kapacitu dětí nepřekračujeme, jednáme v oblasti naplnění třídy naprosto v souladu se zákonem

 

3.4 Řízení mateřské školy

 

- každá pracovnice je před nástupem do zaměstnání /a pak vždy na začátku školního roku/  seznámena se svou pracovní náplní a se svým denním rozpisem práce, čímž jsou jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic

 - informační systém má několik podob, informace pro rodiče jsou uvedeny v ŠVP, dále pak na nástěnce v šatně a rodiče mají možnost se kdykoliv informovat u pedagogických pracovnic

 - zaměstnanci jsou informováni prostřednictvím ŠVP, dále pak jsou při nástupu do zaměstnání a na začátku školního roku seznámeny se směrnicemi a nařízeními, která jsou pro ně závazná

- informační systém funguje i na venek

- prostřednictvím webových stránek školy

- ředitelka školy se snaží o vzájemnou důvěru a toleranci mezi všemi zaměstnanci i rodiči

- všichni se společně podílíme na rozhodování o zásadních otázkách školy

- ředitelka se snaží o ocenění a motivování celého kolektivu MŠ, všichni usilují o maximálně možnou spolupráci i s rodiči /Mikulášská nadílka, dětský karneval, rozloučení s předškoláky…/

 - máme vypracovaný systém autoevaluace, který nám napomáhá ke zlepšení a plánování další pedagogické práce

- ředitelka společně s učitelkou přepracovává a aktualizuje ŠVP

- naše škola spolupracuje se zřizovatelem - OÚ v Trpíně, s MěÚ v Poličce, s dobrovolnými hasiči v Trpíně, s mysliveckým sdružením v Trpíně a s místní organizací Červeného kříže v Trpíně, spolupráce je i se Základní školou v Olešnici na Moravě, s dětským centrem Hastrmánek v Olešnici a SVČ Mozaika v Poličce

 

 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění

 

- ředitelka mateřské školy je plně kvalifikovaná – má vystudované magisterské studium Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě - specializaci logopedie, surdopedie a specifické poruchy učení, od roku 2006 pracovala v této mateřské škole jako učitelka a na základě konkurzu byla jmenována od 1. 9. 2011 do funkce ředitelky školy

- paní učitelka má kvalifikaci pedagoga volného času, kterou získala studiem na střední škole pedagogické a bakalářské studium předškolní pedagogiky, které vystudovala a ukončila na pedagogické fakultě v Hradci Králové v roce 2017

  - další vzdělávání obou pedagogických pracovnic probíhá permanentně formou samostudia odborných časopisů na webových stránkách /Informatorium, Učitelské noviny a Školství/, studia platných zákonů na stránkách MŠMT, účastí na plánovaných seminářích a poradách

- semináře plánujeme v souladu se systémem autoevaluace, pedagogové samostatně vyjadřují chuť a zájem pro jednotlivá témata

- paní učitelky pracují dle dohodnutých pravidel

- našim dětem je vždy zajištěna optimální pedagogická péče

- učitelky usilují o co nejprofesionálnější způsob práce, chování i jednání jak ve škole, tak na veřejnosti

- logopedickou péči našim dětem poskytuje paní ředitelka, která je promovaný logoped, ostatních specializovaných služeb v současné době nemusíme využívat

- v naší škole je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na to, že máme pouze jednu paní učitelku + ředitelku školy, která má snížený počet hodin přímé práce

tzn. že, k překrývání dochází 3 x týdně 2 hodiny, na větší rozsah překrytí bychom potřebovali dalšího zaměstnance, což bude záviset na množství financí

 

 

 

3.7 Spoluúčast rodičů

- rodiče jsou informováni o konkrétní vzdělávací nabídce, mají k dispozici ŠVP, týdenní přehled činností na nástěnce, jsou vždy předem informováni o mimořádných aktivitách prostřednictvím upozornění na nástěnce, při individuálních rozhovorech, na webových stránkách MŠ

- rodiče se mohou účastnit informativní schůzky, která se koná vždy na začátku nového školního roku

- během školního roku se také mohou zapojit do plánovaných akcí pro rodiče s dětmi jako například- dlabání dýní a podzimní výzdoby v mateřské škole, pouštění draků, velikonoční dílničky, bobyáda atd.

- pedagogické pracovnice se snaží o co největší porozumění, respekt, vstřícnost a spolupráci s rodiči

- učitelky se snaží sledovat potřeby jednotlivých dětí a snaží se jim porozumět a vyhovět

- rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mohou kdykoli během dne přihlížet nebo se zapojit do činností probíhajících v MŠ

- pedagogické pracovnice informují rodiče o prospívání jejich dítěte, dbají však na diskrétnost, jednají ohleduplně, nezasahují do soukromí rodiny

- rodiče mají možnost vyjádřit se anonymně, formou dotazu do schránky dotazů, k jakémukoliv problému

- naší snahou je podporovat rodinnou výchovu, pomáhat rodičům, poskytovat co nejodbornější poradenský servis a být prostředníkem pro osvětové aktivity v oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku