Jdi na obsah Jdi na menu
 


III. část Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

4. 10. 2017

6. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

6.1 Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

    Jelikož RVP PV vychází z respektování individuálních potřeb a možností dětí jsou cíle a záměry předškolního vzdělávání pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo individuálním potřebám i možnostem. Učitelé usilují o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci v dosahování co největší samostatnosti.

 

    Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.

 

6.2 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními……….

- Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními respektujeme odlišnost v individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech.

- Snažíme se maximálně vyžívat vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

- Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.

- Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

 - Pro úspěšné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují učitelky s dalšími odborníky, využívají služby školských poradenských zařízení.

 

6.3 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole……

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci dětí.

 

6.3.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP

 

- Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dětí informuje učitelka ředitelku školy

- Ředitelka školy stanoví učitelku, která je zodpovědná za vytvoření plánu pedagogické podpory dítěte (PLPP). Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou ředitelky školy.

- S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte, všechny učitelky a další pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

- Poskytování podpůrných opatření prvního stupně učitelka ve spolupráci s ostatními pracovníky průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitelka plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory učitelka ve spolupráci s ředitelkou školy vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření projeví, jako nedostatečná, učitelka či ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb dítěte.

 

6.3.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP

- V případě, že opatření vyplývající z PLPP dítěte nejsou dostačující, učitelka či ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci dítěte návštěvu školského poradenského zařízení.

- Škola bezodkladně předá PLPP školskému poradenskému zařízení.

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání dítěte dle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitelka školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP.

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědná učitelka a ředitelka školy. IVP vytváří učitelka určená ředitelkou školy, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením ředitelka školy. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení.

- S IVP jsou seznámeni všichni učitelé a zákonný zástupce dítěte.

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP se podepíší.

- Poskytování podpůrných opatření učitelka průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby za metodické podpory ředitelky školy individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje, v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

- Ředitelka školy ve spolupráci se školským poradenským zařízením 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu.

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb dítěte.

 

6.4 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními…….

- Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání.

- Realizace všech stanovených podpůrných opatření.

- Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.

- Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství.

- Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.

- Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

 

6.4.1 Metody výuky (pedagogické postupy)

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby dítěti (kooperativní, situační, projektové, prožitkové učení,…)

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

- respektování pracovního tempa dětí a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

- podpora poznávacích procesů dítěte (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti)

- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s obrazem,

- individualizace vzdělávání (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik dítěte, doplňující vedení dítěte nebo procvičování, nastavení dílčích cílů tak, aby dítě mohlo prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.)

- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí dítěte a prostředí, ze kterých dítě přichází do školy

- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí dítěte.

 

6.4.2 Organizace výuky

- střídání forem a činností během vzdělávání,

- u mladších dětí využívání skupinové vzdělávání,

- postupný přechod k systému kooperativního vzdělávání,

- v případě doporučení může být pro dítě vložena do vzdělávání relaxační chvilka, krátká přestávka,

- možná změna uspořádání třídy se zřetelem k charakteru výuky a potřebám dítěte,

- nabídka různých aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů dítěte,

- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně exkurzí a výletů.

 

6.4.3. Hodnocení dítěte

- využívání různých forem hodnocení dítěte,

- hodnocení vychází ze zjištěných specifik dítěte (např. neznalost vyučovacího jazyka),

- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru problému dítěte, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí dítěte,

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení),

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po dítěti, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria,

- celkové hodnocení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení dítěte, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání.

 

 

7. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

    Individuální vzdělávací program musí být sestaven i pro děti, které mají mimořádné schopnosti či mimořádné nadání. V tomto případě bude rozvoj mimořádných schopností zajišťován tak, aby nebyl jednostranný a neomezil pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Budeme nabízet další aktivity podle zájmu konkrétního dítěte.