Jdi na obsah Jdi na menu
 


V. část Autoevaluace školy

4. 10. 2017

9. AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

9.1 Oblasti autoevaluace

     Autoevaluace bude zaměřena na tyto oblasti:

a/ naplňování cílů programu

b/ kvalita podmínek vzdělávání

c/ způsob zpracování a realizace integrovaných bloků

d/ práce pedagogů (včetně sebereflexe)

e/ výsledky vzdělávání (individuální pokroky dětí)

   

  a/ Pedagogické pracovnice budou vyhodnocovat, jak se jim daří plnit dílčí vzdělávací cíle a záměry, stanovené pro daná podtémata. Vyhodnotí, na které očekávané výstupy je třeba se zaměřit, aby si děti vytvořily základy klíčových kompetencí. Svoje poznatky zapíší do hodnocení v závěru daného podtématu (tabulka). Naplňování klíčových kompetencí je hodnoceno v závěru každého integrovaného bloku (tabulka).

 

 

  b/ Kvalita materiálních a psychosociálních podmínek, životospráva a organizační chod 

      mateřské školy, bude vyhodnocován na pedagogických a provozních poradách.

 

  c/  Lze hodnotit jako bod a naplňováním cílů programu a zároveň klíčových kompetencí je zajištěn kvalitní způsob zpracování a realizace integrovaných bloků.

 

  d/ Práce pedagogů je hodnocena formou hospitací (záznamový arch z hospitace) a následně prokonzultována s ředitelem školy. Sebereflexi provede každá pedagogická pracovnice a její závěry by se měly odrazit v pozitivním přístupu a motivaci k další práci.

 

  e/ Hodnocení vzdělávacích výsledků dětí bude prováděno individuálně. Budeme sledovat vývoj a pokroky v rozvoji jednotlivých dětí (záznamové archy).

 

 

 

 

 9.2 Systém autoevaluace

 

OBLAST EVALUACE: Naplňování cílů programu

FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.a III. FÁZE EVALUACE

 

ANALÝZA INFORMACÍ

a

PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CÍLE,

které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout.

 

 

JAK

 

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

Plnění dílčích cílů v jednotlivých podtématech

Tabulka

Po skončení podtématu

 

 

Učitelky

Učitelky, po skončení podtématu, pro vytvoření dalšího plánu

Klíčové kompetence

Tabulka

Po skončení integrovaného bloku

 

 

Učitelky

Učitelky, po skončení IB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST EVALUACE: Kvalita podmínek vzdělávání

FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.a III. FÁZE EVALUACE

 

ANALÝZA INFORMACÍ

a

PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CÍLE,

které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout.

 

 

JAK

 

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

Věcné podmínky

Anketa rodičům, rozhovory pedagogů, rodičů i dětí

Průběžně

 

Ředitelka

Po skončení školního roku, ředitelka

Životosprávní podmínky

Porady, hospitace

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po skončení školního roku, ředitelka

Psychosociální podmínky

Hospitace, dotazník rodičům

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po skončení školního roku, ředitelka

Spoluúčast rodičů

Schránka dotazů, porady, rozhovory

Průběžně

Ředitelka

Ředitelka, průběžně

Personální zajištění

Dokumenty, porada

Průběžně

Ředitelka

Ředitelka, průběžně

Řízení MŠ

Porady

Průběžně

Ředitelka

Po skončení školního roku, ředitelka

Organizační podmínky

Porady, hospitace, hodnocení IB

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po skončení školního roku, ředitelka

 

 

OBLAST EVALUACE:Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání - IB

FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.a III. FÁZE EVALUACE

 

ANALÝZA INFORMACÍ

a

PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CÍLE,

které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout.

 

 

JAK

 

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

Realizace obsahu pomocí vzdělávacích cílů

Tabulka

Po podtématu

 

 

Učitelky

Po podtématu

Naplňování klíčových kompetencí

Tabulka

Po skončení IB

 

 

Učitelky

Po skončení IB

Soulad ŠVP s RVP PV

Analýza, dotazník, srovnání s kapitolou 11 RVP PV

 

1 x za 3 roky

 

Učitelky + ředitelka

1 x za 3 roky, ředitelka + učitelky

Kvalita zpracování ŠVP

Hospitace, porada, srovnání s kapitolou 11 RVP PV, hodnocení TVP

Průběžně

 

 

Učitelka + ředitelka

Učitelka + ředitelka, 1 x za 3 roky

 

 

 

OBLAST EVALUACE:Práce pedagogů (včetně sebereflexe)

FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.a III. FÁZE EVALUACE

 

ANALÝZA INFORMACÍ

a

PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CÍLE,

které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout.

 

 

JAK

 

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

Průběh vzdělávacího procesu – přístup k dětem

Hospitace

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

Pedagogický styl

Hospitace

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

Vzdělávací nabídka

Hospitace + TVP

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

Profesionální dovednosti

Hospitace

Průběžně

Ředitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

Sebereflexe

Záznam o hospitaci

Po hospitaci

Učitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

Naplňování TVP

Hospitace, záznamy z TK

Průběžně

 

 

Ředitelka

Po hospitaci, učitelka + ředitelka

 

 

 

 

OBLAST EVALUACE:Výsledky vzdělávání

FÁZE EVALUACE

 

SBĚR INFORMACÍ

II.a III. FÁZE EVALUACE

 

ANALÝZA INFORMACÍ

a

PLÁN KROKŮ DO BUDOUCNA

CÍLE,

které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout.

 

 

JAK

 

JAK ČASTO

budeme provádět sběr informací?

KDO

bude za sběr informací zodpovědný?

KDY a KDO

provede rozbor nasbíraných informací a stanoví plán kroků do budoucna?

Individuální rozvoj a učení dítěte

Tabulka, záznamový arch, pozorování, porady

Průběžně

 

 

Učitelky

Učitelky, po tématu

Rozvoj učení v posledním roce předškolního vzdělávání

Záznamový arch, pozorování, porady

Průběžně

 

 

Učitelky

Učitelky, čtvrtletně

Rozvoj vybraných dovedností a způsobilostí v oblasti řeči a jazyka

Záznamový arch, pozorování, porada, Komunikáček

Průběžně

 

 

Ředitelka

Ředitelka, čtvrtletně