Jdi na obsah Jdi na menu
 


VI. část HYPO - program pro předškoláky

4. 10. 2017

10. Program pro předškoláky HYPO

Program HYPO

Jedná se o ucelený program po děti předškolního a mladšího školního věku k posílení percepčně- motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti. Tento program byl vytvořen v roce 1998 pracovníky pedagogicko- psychologické poradny v Praze, pod vedením speciální pedagožky PhDr. Zdeny Michalové Ph.D.

Cíl práce s touto metodikou

Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv. práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti v prvním ročníku základní školy kladeny.

Komu je program HYPO určen

Již z názvu vyplývá, pro které jedince byl program původně koncipován. HY- hyperaktivita, PO- pozornost, vystihuje zaměření tohoto stimulačního programu. Jedná se o děti s diagnózou dříve LMD, nyní hyperkinetické poruchy či ADHD.  Dále pro děti s lehkou mentální retardací ( s úpravami- viz. metodika programu). Mimoto je také vhodný pro děti školsky nezralé, děti s odkladem školní docházky, děti nadané či jako prevence u dětí bezproblémových- k procvičení dílčích dovedností potřebných ke zvládnutí učiva první třídy základní školy.

Formy práce s programem HYPO

Program je určený především pro práci individuální (s jistými úpravami může být využit i pro práci skupinovou), která spočívá na domácí práci rodiče s dítětem, kteří na úkolech pracují každý den společně.

Jednou za týden probíhá společná schůzka rodičů s dětmi a učitelkou v mateřské škole, kde je shrnuta práce z týdne předešlého a poskytnuty instrukce a pracovní listy na týden následující.

Metodika programu

Je rozpracován do deseti lekcí, kdy jedna lekce trvá jeden týden, v němž dítě každý den plní 6-7 úkolů. Po ukončení těchto lekcí s dítětem pracujeme na rozvoji oslabených deficitů. Motivačně také zařazujeme úkoly, které dítě baví a jdou mu snadno. U dětí s lehkou mentální retardací je samotná práce s programem rozdělena do 20. týdnů. S jednou lekcí pracují 14 dní.

      Jednotlivá cvičení je možné individuálně upravit pro každé konkrétní dítě tak, aby nejlépe odpovídalo jeho potřebám a možnostem. Cvičení jsou sestavena hravou formou- jedině tak je možné docílit správného naladění a motivace dítěte pro práci.

Na úvodním listu každé lekce jsou podrobné instrukce ke každému z úkolů. Ty jsou zaměřené na určité oblasti, opakují se každý den, ale stoupá jejich obtížnost. Do některých lekcí je vložena tzv. „ práce s chybou, “ dítě se tak učí adekvátně reagovat na situaci.

Součástí programu je variace na test školní zralosti (viz. příloha č. 1), který je dětem předkládán před zahájením programu i po jeho ukončení. Můžeme tak získávat lepší přehled o tom, k jakému zlepšení v jednotlivých percepčně- kognitivních oblastech u dítěte došlo. Tento test s dětmi vypracováváme pouze jako doplněk o rozvoji a posunech dítěte, k diagnostikování využíváme především částečně upravené diagnostické listy Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové.

Oblasti, které program HYPO rozvíjí:

V rámci programu dochází k posilování následujících oblastí:

  • Rozvoj pozornosti

Pozornost je rozvíjena prakticky v rámci všech cvičení. Je nutným předpokladem k úspěšnému zvládnutí každého z úkolů, které dítěti předkládáme. K tomu, aby mohlo dítě úkol začít plnit, musí si nejprve pozorně vyslechnout instrukce, které mu rodič předkládá. Během programu se naučí, že pakliže se na úkoly nesoustředí, nechá se ovlivňovat okolnostmi, výrazně to snižuje jeho výkon (zapomíná, kde skončil, zapomíná instrukce, apod.).

            S pozorností jsou těsně spjaty zejména úkoly zaměřující se na rozvoj následujících oblastí: krátkodobá paměť, vizuomotorická koordinace, zrakové a sluchové vnímání.

            Samostatně je v programu rozvíjena oblast sluchové pozornosti- ta je pro školáka nesmírně důležitá. Většina instrukcí je mu předávána učitelem právě pomocí zvukových signálů. Jedná se o cvičení, která dítě provází téměř každou lekcí (kromě 7. a 9. lekce). Na předem domluvený zvukový signál (zvonění minutky, hracího strojku, zvonečku,….) má dítě začít plnit úkoly typu- vyjmenovat číselnou řadu, říct svoje jméno a adresu, zazpívat kousek známé písničky, apod. Na začátku lekce si rodič připraví nejlépe budík či minutku na vaření a nastaví na něm zvonění po třech minutách. Poté zadá dítěti úkol, který má plnit pokaždé, když uslyší smluvený signál.

  • Kognitivní funkce

Mezi kognitivní funkce, které program HYPO dále rozvíjí patří- paměť, myšlení, řečové dovednosti a matematické představy.

Paměť- zejména na zrakové a sluchové podněty, dále rozvoj paměti na předvedené pohyby. Sluchová paměť je rozvíjena cvičeními typu- paměť na jména osob, opakování věcí ze seznamu, učení se básniček, apod. Tento typ paměti uplatňuje dítě prakticky u každého úkolu, neboť si musí vždy zapamatovat instrukce, které mu dospělí zadává. Zraková paměť je cvičena úkoly typu- pexeso, vyjmenovávání předmětů, které vidělo na obrázku, apod.

Co se týče myšlení, jsou v programu rozvíjeny funkce jako zobecňování, konkretizace, schopnost úsudku, logické myšlení. Na rozvoj těchto operací jsou zaměřeny úkoly typu- pojmenovat věci jedním slovem (kalhoty, košile,…), přiřazování obrázků, které k sobě významově patří (sněhulák a vločky,…), hledání logických chyb ve čteném textu, vymýšlení: Co by se stalo kdyby? Apod.

Program dále stimuluje řečové dovednosti, a to jednak tím, že posiluje oblasti, které s řečí souvisí (percepce, paměť, myšlení, motorika, aj.) ale také přímo, neboť jsou zde zařazena cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby a schopnost tvoření vět. Jsou to cvičení typu- pojmenovávání a popis obrázků, vymýšlení konce příběhu, vymýšlení slov začínající na určitou hlásku, apod.

Veškerá cvičení provádí dítě v interakci s dospělým. Dítě si osvojuje schopnost používat různé komunikační vzorce a aplikovat je na konkrétní situace, čímž dochází k rozvoji pragmatické jazykové roviny.

Řada úkolů v programu rozvíjí matematické představy. Jedná se především o seznamování s matematickými pojmy (sloupec, řádek, dlouhý, krátký, méně, více, malý, velký,…), řada úkolů je zaměřena na odpočítávání od 1 – 10, dítě procvičuje řazení dle kritérií. Tyto dovednosti jsou cvičeny v úkolech typu- přeškrtávání políček na řádku, kde je více než uprostřed, dokreslování puntíků dle instrukcí, řazení rozstříhaných proužků do sloupců a řádků, apod.

  • Percepční (senzorické) funkce

Mezi senzorické funkce, které program rozvíjí, patří sluchové, zrakové a prostorové vnímání, které se velkou měrou účastní na osvojování si dovedností jako je čtení a psaní. Tyto oblasti jsou rozvíjeny v každé z deseti lekcí programu. Sluchové vnímání je rozvíjeno úkoly typu- cvičení s minutkou, upravená hra – Přihořívá, přihořívá, určování slabiky, třídění obrázků a předmětů dle začínající hlásky, apod.

Oblast zrakového vnímání je stimulována úkoly typu- skládání obrázků, hledání cesty v bludišti, doplňování chybějících tvarů, obtahování stejných tvarů, apod.

      Prostorové vnímání (prostorová a pravolevá orientace) je rozvíjeno úkoly- cvičení s hrníčkem a kostkami, napodobování předvedených úkonů, cvičení s geometrickými obrazci, apod.

 

 

 

  • Vizuomotorická koordinace

Vizuomotorika je v každé lekci stimulována nejméně jedním úkolem. Spolu s vizuomotorickou koordinací zahrnující oblast zrakového vnímání a jemnou motoriku, se v těchto cvičeních rozvíjí také pozornost. Mezi cvičení zaměřená na tuto oblast patří- vybarvování obrázků, dokreslování chybějících tvarů, bludiště, rozpočítadla, cvičení se čtvercovými sítěmi, apod.

  • Terapeutický přínos programu HYPO¨

Pravidelná práce na programu rozvíjí u dítěte potřebné pracovní návyky. Ačkoli se s dítětem pracuje hravou formou, cvičíme zde schopnost dítěte přijmout zadaný úkol, pracovat na něm a dokončit jej. Pravidelnou, každodenní prací s programem rozvíjíme u dítěte také pocit zodpovědnosti, schopnost oddělit práci od zábavy. Učí se, že k dokončení úkolu je třeba vyvinout určité úsilí. Každodenní prací rodiče s dítětem dochází k posilování vzájemné vazby rodič- dítě. Dále také rodiče získávají přehled o tom, které oblasti rozvoje je třeba u dítěte dále rozvíjet a podporovat. Rodič se učí, jak dítě zaujmout, motivovat k práci, popřípadě jednotlivé úkoly upravovat tak, aby odpovídaly možnostem a potřebám dítěte. Učí se rozeznat, co dítě od práce rozptyluje, kdy je vhodné zařadit přestávku v práci- to vše velmi upotřebí po nástupu dítěte do školy.

 Práce s programem HYPO umožňuje zkvalitnění efektivní spolupráce mezi rodiči a učitelkami v cílené přípravě dětí pro úspěšný vstup do základní školy.